• لطفا شماره انتخابی خود را بعد از شماره 5000433 در باکس به طول 7 رقم دیگر وارد نمایید. به عنوان مثال :  50004336663366
  • شماره انتخابی می تواند رند باشد ولی از درج خطوط خیلی رند مانند 5000433333 یا 500043311112 و یا  مشابه خودداری فرمایید در غیر این صورت خط رندم توسط این واحد به جای شماره انتخابی فعال خواهد شد.
انتخاب شماره اختصاصی:   5000433